פירוש המילה אבל באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
aggrievedאבֵליםaggrieve (the)לפגוע; לצער; להציקaggrievedפגוע
 
 
 
 
 
 
 
 
butאבל, אך, ברם; אלא
grief

grievance


grievousness
צער, יגון, דאבון, אֵבל

פגיעה בזכויות; עוול; תרעומת, טרוניה, תלונה

חוּמרה
grieve (the/for)להתאבל, לבַכות, לצער, לכאוב את-grieving

grievous
אבֵל

מצער; חמוּר
grievouslyבאופן מצער; באופן חמור
 
 
 
 
lachrymoseדומע; בכייני; עצוב, אבל
 
 
mournfulness

mourner

mourning
אֵבל, אבלות, התאבלות; עגמומיות

אבל

אבל, אבלות, התאבלות
mourn (for/the/over)להתאבל, לבַכות, לקרוע קריעהmournful

mourning
מתאבל; עצוב, עגום

מתאבל
mournfully

mourningly
באבל, תוך התאבלות; בעצב

באבל, בתוך התאבלות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבל באנגלית | 
איך כותבים אבל באנגלית | 
מה זה אבל באנגלית | 
איך מתרגמים אבל לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: