פירוש המילה אביך באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
alphabet

alphabetization
אלף-בית, א"ב

סידור לפי א"ב
alphabetize (the)לסדר לפי א"בalphabetic

alphabetical
לפי סדר הא"בalphabeticallyלפי סדר הא"ב
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 
haze

haziness

hazing
אובך, ערפל, ערפילים"זובור"
haze (the)לערפל; להשפיל, לבצע "זובור"hazyאביך, מעורפל (עמדה וכד')hazilyבמעורפל, במעומעם

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביך באנגלית | 
איך כותבים אביך באנגלית | 
מה זה אביך באנגלית | 
איך מתרגמים אביך לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: