פירוש המילה אביזר באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
access

accessibility

accession

accessories

accessory
גישה; כניסה

נגישות, הנגשה

הגעה (למעמד וכד')

אביזרי אופנה

אביזר, אבזר; שותף/מסייע לדבר עבירה
access (the)

accessorize (the/with)
להשיג גישה, להנגיש

לאבזר
accessible

accessorry
נגיש

נילווה, עֵזר, מסייע, משני
accessiblyבנגישות, באופן נגיש
accoutrementאבזר; חגוֹר
 
 
 
 
 
 
appurtenanceאביזר
 
 
appurtenantנלווה, נספח; שייך
 
 
prop (for)כלונס, תומך, משענת; אביזרprop (the/by)לתמוך
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אביזר אבזר
אביזר במה
אביזר משונה
אביזר קבוע


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביזר באנגלית | 
איך כותבים אביזר באנגלית | 
מה זה אביזר באנגלית | 
איך מתרגמים אביזר לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: