פירוש המילה אבוד באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forfeit

forfeiture
עונש, קנס; משכון; הפסד; הפקר

וויתור (על שטח וכד'), הפקרה; חילוט
forfeit (the/by)לוותר (על חסינות וכד'), להפקיר; לחלט; לאבד, להפסידforfeitedאבוד; חלוט
 
 
go

goner

going
ניסיון; מרץ

אדם חשוב כמת/גמור/אבוד

עזיבה, הליכה, הסתלקות
go (to/on)ללכת, לנסועgoing

gone
משגשג

אבוד
go!לך!
hopelessness (of)חוסר תוחלת, חוסר תקווה
 
 
hopelessאבוד, חסר תקווה/סיכוי, נואש, חסר תקנהhopelesslyבחוסר תקווה
loser

losing

loss
מפסידן, לא יוצלח, אפס, לוזר

איבוד, אובדן

איבוד, אובדן, אבֵדה, הפסד
lose (the)לאבד, להפסיד, לשכולlost

with a loss
אבוד, אובד, מופסד

מופסד (כספית)
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: