פירוש המילה אבוד באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
be done forלהיות "גמור"/"הרוס"/אבודdone forהרוס, "גמור", אבוד, נועד לטמיון
 
 
forfeit

forfeiting

forfeiture
עונש, קנס; משכון; הפסד; הפקר

חילוט, החרמה

וויתור (על שטח וכד'), הפקרה; חילוט
forfeit (the/by)לוותר על (חסינות וכד'), להפקיר; לחלט; לאבד, להפסידforfeitedאבוד; חלוט
 
 
go

goer

goner

going
ניסיון; מרץ

משתתף סדיר

אדם חשוב כמת/גמור/אבוד

עזיבה, הליכה, הסתלקות
go (to/on)ללכת, לנסועgoing

gone
משגשג

אבוד
go!לך!
hopelessness (of)חוסר תוחלת, חוסר תקווה
 
 
hopelessאבוד, חסר תקווה/סיכוי, נואש, חסר תקנהhopelesslyבחוסר תקווה
loser

losing

loss
מפסידן, לא יוצלח, אפס, לוזר

איבוד, אובדן

איבוד, אובדן, אבֵדה, הפסד
lose (the)לאבד, להפסיד, לשכולlost

with a loss
אבוד, אובד, מופסד

מופסד (כספית)
in lossבהפסד
prodigal

prodigality
פזרן, בזבזן

פזרנות, בזבזנות; נדיבות, רוחב לב
 
 
prodigalפזרני, בזבזני; נדיב, רחב לב; אובדprodigallyבפזרנות, בבזבזנות; בנדיבות, ברוחב לב

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבוד אובד מופסד
אבוד חסר תקווהסיכוי נואש חסר תקנה
אבוד מראש
אבוד מראש מאבק וכד


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוד באנגלית | 
איך כותבים אבוד באנגלית | 
מה זה אבוד באנגלית | 
איך מתרגמים אבוד לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: