פירוש המילה אבדה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
forfeit

forfeiting

forfeiture
עונש, קנס; משכון; הפסד; הפקר

חילוט, החרמה

וויתור (על שטח וכד'), הפקרה; חילוט
forfeit (the/by)לוותר על (חסינות וכד'), להפקיר; לחלט; לאבד, להפסידforfeitedאבוד; חלוט
 
 
loser

losing

loss
מפסידן, לא יוצלח, אפס, לוזר

איבוד, אובדן

איבוד, אובדן, אבֵדה, הפסד
lose (the)לאבד, להפסיד, לשכולlost

with a loss
אבוד, אובד, מופסד

מופסד (כספית)
in lossבהפסד
 
 
misplace (the)להניח במקום הלא נכון; לאבדmisplacedשלא במקום (ביקורת, הערה וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבדה באנגלית | 
איך כותבים אבדה באנגלית | 
מה זה אבדה באנגלית | 
איך מתרגמים אבדה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: