פירוש המילה אב באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
alphabet

alphabetization
אלף-בית, א"ב

סידור לפי א"ב
alphabetize (the)לסדר לפי א"בalphabetic

alphabetical
לפי סדר הא"בalphabeticallyלפי סדר הא"ב
animosity (towards)איבה, משטמה, טינה
 
 
 
 
 
 
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 
feud

feuding
סכסוך ממושך; איבה

נטירת טינה
feud (over/with)לנטור איבה; להסתכסךfeudingמסוכסך
 
 
grudgeטינה; איבהgrudge (the)לנטור טינה/איבה; לתת באי-רצוןgrudgingשומר טינהgrudginglyמתוך טינה; בחוסר רצון
haze

haziness

hazing
אובך, ערפל, ערפילים"זובור"
haze (the)לערפל; להשפיל, לבצע "זובור"hazyאביך, מעורפל (עמדה וכד')hazilyבמעורפל, במעומעם
hostility

hostilities
עוינות, איבה

מעשי/פעולות איבה
 
 
hostileעויןhostilelyבעוינות, באיבה
ill feelingאיבה, עוינות, טינה
 
 
 
 
 
 
rancorמורת רוח, תרעומת, איבה, טינה
 
 
rancorousנוטרrancorouslyבשנאה
 
 
 
 
 
 
there's no love lost between-שוררים ביניהם יחסי שנאה, איבה, בוז, זלזול

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב באנגלית | 
איך כותבים אב באנגלית | 
מה זה אב באנגלית | 
איך מתרגמים אב לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: