פירוש המילה אביזר, אבזר באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
access

accessibility

accession

accessory
גישה; כניסה

נגישות, הנגשה

הגעה (למעמד וכד')

אביזר, אבזר; שותף לדבר עבירה
access (the)

accessorize (the/with)
להשיג גישה, להנגיש

לאבזר
accessible

accessorry
נגיש

נילווה, עֵזר, מסייע
accessiblyבנגישות, באופן נגיש

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: